Hovedseksjon

Skolemiljøutvalget

Elever og foreldre skal være i flertall i utvalget. Utvalget skal gi råd til skolen i arbeidet med skolemiljøet, men har ikke rett til å fatte bindende vedtak. Skolemiljøutvalget kan også be skolen sette inn tiltak for å bedre det fysiske og det psykososiale miljøet på skolen.

På Vinderen skole har SMU møte en gang i året. Det er i desember etter at klassetrivselsundersøkelsene og elevundersøkelsen er gjennomført. SMU går igjennom disse undersøkelsene og kommer med forslag til tiltak. SMU består av to foreldrerepresentanter, to fra elevrådet, en fra de ansatte en som er politisk utnevnt fra Vestre Aker bydel og rektor fra skolens ledelse.

SMU skal også ha møter hvis det skjer noe som tilsier at SMU bør informeres og kalles sammen.