Hovedseksjon

FAU

FAU-representantenes oppgaver

FAU-representanten møter på FAU-møtene. De avholdes hver første mandag i måneden på lærerværelset.

Møtetid er normalt 18.30 til 20.30. FAU velger selv sin leder, nestleder og referent.

Ved forfall/sykdom er klassekontakten vara for FAU-representanten.

FAU er delt i ulike grupper med tilhørende ansvarsområder.

Medlemmene av FAU inviteres til å delta på møter i Oslo Kommunale Foreldreutvalg (KFU), altså "FAUs FAU" for skolegruppe F (vår skolegruppe i Oslo kommune).

Fra første til fjerde trinn er FAU-representanten ansvarlig for å informere om trafikkvaktordningen i "sin" klasse og fordele vakter på foreldrene etter tur.

FAU har ikke eget budsjett, men søker om midler fra Venneforeningen ved behov.

Mandatet - rollen?

Foreldremedvirkning i skolen bygger på det faktum at det er foreldrene som har hovedansvar for barnas utvikling og opplæring. Foreldrene har rett til medvirkning i skolen. FAU skal bidra til å sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt.

Hvilke retningslinjer finnes for FAU?

Går vi til lover og planer for skolen, finner vi retningslinjer som:

 • Foreldre skal ha medansvar i skolen
 • FAU skal:
  • fremme fellesinteressene til foreldrene
  • medvirke til at foreldre tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø
  • bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole
  • legge til rette for positiv utvikling hos elevene
  • skape kontakt mellom skolen og nærmiljøet

FAU-leder

FAU-leder: Pål Heldaas

palhel@hotmail.no,  mobil 970 79 763

FAU-nestleder: 

FAU-sekretær: Rasmus Aage Figenschou 

rasmus.figenschou@dnb.no

 

FAU-representanter

1A Halvor Alexander Borgen Krafft
1B Rasmus Aage Figenschou
1C Asmund Kjell Riegels
2A Ole Kristian Rigland
2B Maren Storihle Ødegård
2C Hanne Anita Johnsen Eggereide
3A Erik Nesvold
3B Asmund Kjell Riegels
3C Espen Olaf Barås Bye
4A Karl Christian Waage Mathisen
4B Hanne Støre Valeur
4C Hilde Haugen Kallevig
5A Emilie Lid
5B Pål Heldaas
6A Tonje Ottenbreit
6B Nina Egeli
6C Anniken Borgen
7A Marie Kildahl
7C Merethe Hangaas
 

Som medlem av FAU kan du få

 • mulighet til å bli godt kjent med skolens virksomhet
 • mulighet til å bli kjent med skolens ledelse
 • mulighet til å kjent med andre foreldre
 • mulighet til å bidra til kvalitetsutvikling av skolen
 • bidra til en bedre skolehverdag for elevene

Ansvarsområder

FAU har følgende grupper:

- foreldreforedrag

- Connect/skolemiljø

- leirskole

- skolegård/utemiljø

- trafikk

- melkeansvarlig (distribusjon)

- fotografering

- IKT/kommunikasjon

- utbygging av Oslo Universitetssykehus

- Aktivitetsskolen

Oslo kommunale foreldreutvalg (KFU)

 

 • KFU er foreldrenes arbeidsutvalg på kommunalt nivå.
 • Hensikten er å koordinere skolenes behov og ønsker i kommunen, og å drive opplæring og erfaringsutveksling.
 • Oslo KFU holder en rekke kurs, seminarer og møter som FAU-ledere, nestledere og foreldre har muligheten til å delta på.
 • Les mer om Oslo KFU