FAU

FAU-representantenes oppgaver

FAU-representanten møter på FAU-møtene. De avholdes hver første mandag i måneden på lærerværelset.

Møtetid er normalt 18.30 til 20.30. FAU velger selv sin leder, nestleder og referent.

Ved forfall/sykdom er klassekontakten vara for FAU-representanten.

FAU er delt i ulike grupper med tilhørende ansvarsområder.

Medlemmene av FAU inviteres til å delta på møter i Oslo Kommunale Foreldreutvalg (KFU), altså "FAUs FAU" for skolegruppe F (vår skolegruppe i Oslo kommune).

Fra første til fjerde trinn er FAU-representanten ansvarlig for å informere om trafikkvaktordningen i "sin" klasse og fordele vakter på foreldrene etter tur.

FAU har ikke eget budsjett, men søker om midler fra Venneforeningen ved behov.

Mandatet - rollen?

Foreldremedvirkning i skolen bygger på det faktum at det er foreldrene som har hovedansvar for barnas utvikling og opplæring. Foreldrene har rett til medvirkning i skolen. FAU skal bidra til å sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt.

Hvilke retningslinjer finnes for FAU?

Går vi til lover og planer for skolen, finner vi retningslinjer som:

 • Foreldre skal ha medansvar i skolen
 • FAU skal:
  • fremme fellesinteressene til foreldrene
  • medvirke til at foreldre tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø
  • bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole
  • legge til rette for positiv utvikling hos elevene
  • skape kontakt mellom skolen og nærmiljøet

Referater skoleåret 2020/2021

FAU-ledere

FAU-leder: Kirsti Ellefsen

kirsti.ellefsen(at)gmail.com; mobil 924 33 277

FAU-nestleder: Helena Kruse-Jensen

FAU-sekretær: Hanne Valeur 

hanne.valeur(a)gmail.com

 

FAU-representanter

1A Lena Redigh Drønnesund
1B Camilla Stensland
1C Mariann Stormyrbakken Renshus
2A Karl Christian Waage Mathisen
2B Karoline Augestad
2C Anders Bergersen
3A Øivind Stadheim Qvale
3B Stein Richard Thorsen 3B  
4A Helena Kruse-Jensen
4B Hanne Støre Valeur
4C Karoline Augestad
5A Eirik Jacobsen
5B Camilla Stensland
5C Mette Marstrander
6A Kirsti Ellefsen
6B Morten Hammer
6C Cecilie Gudesen Torp
7A Liv Ingrid Mellemseter
7B Amanda Roberts
7C Hilde Haugen Kallevig
 

Som medlem av FAU kan du få

 • mulighet til å bli godt kjent med skolens virksomhet
 • mulighet til å bli kjent med skolens ledelse
 • mulighet til å kjent med andre foreldre
 • mulighet til å bidra til kvalitetsutvikling av skolen
 • bidra til en bedre skolehverdag for elevene

Ansvarsområder

FAU har følgende grupper:

- foreldreforedrag

- Connect/skolemiljø

- leirskole

- skolegård/utemiljø

- trafikk

- melkeansvarlig (distribusjon)

- fotografering

- IKT/kommunikasjon

- utbygging av Oslo Universitetssykehus

- Aktivitetsskolen

Oslo kommunale foreldreutvalg (KFU)

 

 • KFU er foreldrenes arbeidsutvalg på kommunalt nivå.
 • Hensikten er å koordinere skolenes behov og ønsker i kommunen, og å drive opplæring og erfaringsutveksling.
 • Oslo KFU holder en rekke kurs, seminarer og møter som FAU-ledere, nestledere og foreldre har muligheten til å delta på.
 • Les mer om Oslo KFU