FAU

FAU-representantenes oppgaver

FAU-representanten møter på FAU-møtene. De avholdes hver første mandag i måneden på lærerværelset.

Møtetid er normalt 18.30 til 20.30. FAU velger selv sin leder, nestleder og referent.

Ved forfall/sykdom er klassekontakten vara for FAU-representanten.

FAU er delt i ulike grupper med tilhørende ansvarsområder.

Medlemmene av FAU inviteres til å delta på møter i Oslo Kommunale Foreldreutvalg (KFU), altså "FAUs FAU" for skolegruppe F (vår skolegruppe i Oslo kommune).

Fra første til fjerde trinn er FAU-representanten ansvarlig for å informere om trafikkvaktordningen i "sin" klasse og fordele vakter på foreldrene etter tur.

FAU har ikke eget budsjett, men søker om midler fra Venneforeningen ved behov.

Mandatet - rollen?

Foreldremedvirkning i skolen bygger på det faktum at det er foreldrene som har hovedansvar for barnas utvikling og opplæring. Foreldrene har rett til medvirkning i skolen. FAU skal bidra til å sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt.

Hvilke retningslinjer finnes for FAU?

Går vi til lover og planer for skolen, finner vi retningslinjer som:

 • Foreldre skal ha medansvar i skolen
 • FAU skal:
  • fremme fellesinteressene til foreldrene
  • medvirke til at foreldre tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø
  • bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole
  • legge til rette for positiv utvikling hos elevene
  • skape kontakt mellom skolen og nærmiljøet

FAU-ledere

FAU-leder: Kirsti Ellefsen

kirsti.ellefsen(at)gmail.com; mobil 924 33 277

FAU-nestleder: Morten Hammer

morten.hammer(at)hotmail.com

FAU-sekretær: Caterina Engedal 

caena004(at)osloskolen.no

FAU-representanter

1A Anders Holmlund
1B Melissa Busch-Christensen
1C Anders Bergersen
2A Carine Møller Mortensen
2B Henrik Porskrog Heiestad
3A Nils Christian Opsjøn Utheim
3B Hanne Støre Valeur
3C Terje Egeberg
4A Torkil Aschehoug
4B Henrik Porskrog Heiestad
4C Ida Haavardsholm
5A Kirsti Ellefsen
5B Morten Hammer
5C Odd-Even Bustnes
6A Hans-Christian Brodtkorb
6B Catherina Engedal
6C Therese Aaram-Olsen
7A Ikke valgt enda
7B Morten Brindem-Muribø
7C Thomas Martin Kristensen
 

Som medlem av FAU kan du få

 • mulighet til å bli godt kjent med skolens virksomhet
 • mulighet til å bli kjent med skolens ledelse
 • mulighet til å kjent med andre foreldre
 • mulighet til å bidra til kvalitetsutvikling av skolen
 • bidra til en bedre skolehverdag for elevene

Ansvarsområder

FAU har følgende grupper:

- foreldreforedrag

- Connect/skolemiljø

- leirskole

- skolegård/utemiljø

- trafikk

- melkeansvarlig (distribusjon)

- fotografering

- IKT/kommunikasjon

- utbygging av Oslo Universitetssykehus

- Aktivitetsskolen

Oslo kommunale foreldreutvalg (KFU)

 

 • KFU er foreldrenes arbeidsutvalg på kommunalt nivå.
 • Hensikten er å koordinere skolenes behov og ønsker i kommunen, og å drive opplæring og erfaringsutveksling.
 • Oslo KFU holder en rekke kurs, seminarer og møter som FAU-ledere, nestledere og foreldre har muligheten til å delta på.
 • Les mer om Oslo KFU