Hovedseksjon

Driftsstyret

Driftsstyret er plassert administrativt i linjen mellom direktør for Utdanningsetaten og rektor ved den enkelte skole. Gjennom ordningen med driftsstyrer ønsker Osloskolen å styrke det lokale selvstyret ved å overføre ansvar og myndighet til den enkelte skole og gi brukerne reell innflytelse på skolens samlede virksomhet.

Driftsstyrene i grunnskoler med bare barnetrinn har følgende sammensetning:

  • to foreldre
  • to ansatte
  • tre eksterne

Driftsstyret har overordnet ansvar for planlegging og oppfølging av skolens arbeidsområder knyttet til følgende lover:

  • Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) av 17.07.1998 nr. 61
  • Lov om voksenopplæring av 28.05.1976 nr. 35
  • Lov om endringer i introduksjonsloven mv av 11.03.2005 nr. 13
  • Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler av 01.12.1995 nr. 928
  • Forskrift om miljørettet helsevern av 25.04.2003 nr. 486

Driftsstyret skal ellers vedta skolens budsjett, samt strategisk plan og årsplan, og behandle saker om miljørettet helsevern i de saker som bare berører egen skole.

Driftsstyret

Leder

Erik Nesvold

e-post: erik.nesvold@gmail.com

Nestleder

Asmund Riegels

e-post: asmundriegels@hotmail.com

Politikere

Eva Karal (MDG)

Thina Ytterhorn (FrP)

Kristina Meek Stokke (H)

Ansatte

Teresa Larsen

e-post: teresa.larsen@osloskolen.no

Kine Dahlen Soleng

e-post: kine.soleng@osloskolen.no