Hovedseksjon

Vår profil

Skolen ligger sentralt, med kort avstand til både buss og T-baner. Det er også kort vei til friarealer i Nordmarka.

Skolen vektlegger holdningsskapende arbeid, og vi har utviklet vår egen plan for arbeid med sosial og emosjonell kompetanse, Læring for livet. Her vektlegger vi tilhørighet og en inkluderende undervisning som grunnleggende elementer for elevers trivsel og læring. 

Vi jobber systematisk og målrettet for at alle skal utvikle sine grunnleggende ferdigheter i tråd med skolens læreplan. Vurdering for læring og utvikling av gode læringsstrategier bidrar til å hjelpe barna til å nå målene sine.

AKS er også vår stolthet. Skole og AKS samarbeider – og gjennom prosjekt SIRIUS er det lagt opp til systematisk læringsfremmende lek.

Skolen fylte 110 år i 2015. I 2005 feiret vi at Vinderen skole ble 100 år.

Vår visjon er: Med lyst for læring

For å få til et høyt læringsutbytte er vi avhengige av at læringen er lystbetont. Læring blir lystbetont når lærerne har tilfredsstillende faglige kvalifikasjoner og engasjement for det de underviser i og når elevene får varierte og utfordrende oppgaver.

Redelighet, respekt, engasjement og brukerorientering er kjerneverdiene for ansatte i Oslo kommune.

Verdigrunnlaget skal gjelde uavhengig av livssyn, etnisk tilhørighet, kompetanse, alder og kjønn. 

Skolens verdiplattform

  • Mangfold- Vi er ulike, har ulike meninger, interesser og forutsetninger, og slik vil vi ha det, derfor skal vi få lov til å lære på forskjellige måter.
  • Respekt - Alle skal oppleve å bli lyttet til og bli tatt på alvor. Vi viser hensyn og tar vare på hverandre.
  • Lagånd - Hjem og skole spiller på felles lag mot felles mål. Vi er gode støttespillere for hverandre. Vi praktiserer felles regler.
  • Engasjement - Vi er engasjerte i undervisningen og i elevenes faglige og sosiale utvikling. Vi tilpasser undervisningen til elevene og vi inviterer til kommunikasjon med foreldrene.
  • Brukerorientering - Vi ønsker tilbakemeldinger for å utvikle oss videre


Skolen er en sertifisert Miljøfyrtårn.