Resultat av undersøkelse

Dersom vi ser gjennomsnittet på alle svarene dere har gitt ligger AKS på 4,3, på en skala fra 1 til 5. 5 ville indikert at samtlige foreldre/foresatte var fornøyde med oss på alle punkter undersøkelsen spurte om. 1 ville indikert at samtlige foreldre/foresatte var svært misfornøyde på alle punkter undersøkelsen spurte om. 4,3 er dermed et høyt og godt gjennomsnitt.

Hva dere er mest- og minst fornøyde med.

I undersøkelsen ble dere blant annet bedt om å si dere enig/uenig i en del påstander og gi disse score fra 1-5, en såkalt likert-skala. Det mest hensiktsmessige er å se på score-gjennomsnittet i de ulike kategoriene. Det vil si hvor fornøyde, eller misfornøyde, dere gjennomsnittlig er.

9 av de 15 hovedkategoriene ligger over 4 på likert-skalaen, og det indikerer at dere er svært fornøyde med det vi gjør. Aller mest fornøyd er dere med informasjon dere får om AKS' åpningstider og planene for heldagsåpent (4,7 i gjennomsnitt), deretter i hvilken grad dere opplever at AKS-ansatte er imøtekommende overfor foreldre/foresatte, og hvorvidt dere opplever at barnet er trygt her på AKS (begge disse ligger på 4,5). Videre forteller scorene at barna trives godt på AKS, at dere er fornøyde med åpningstidene, at dere får god nok informasjon fra oss, at dere er fornøyde med tilbudet vi gir til barna, de ansattes kompetanse og at vi bidrar til barnas sosiale utvikling. Alle disse har scoret 4 eller over.

Det er 6 kategorier som har scoret under 4, der den laveste er 3,3 og den høyeste 3,9, noe som fortsatt er forholdsvis gode resultater. På 3,9 ligger hvor fornøyde dere er med informasjon fra oss om hva dere kan forvente av AKS og i hvilken grad dere mener bemanningen er god nok. Nederst, på 3,3 ligger i hvilken grad dere mener at AKS bidrar til barnets faglige utvikling. Selv om 3,3 ikke er en kritisk dårlig score har vi tatt dette til etterretning når vi har laget ukeplanene. På 3. – 4. trinn kommer vi nå til å kjøre kursuker med ulike temaer som kan knyttes mer eksplisitt til skolens læreplan. Det kan for eksempel være kurs i dans, klokkekurs, engelskkurs, men også ulike former for "grubliser" som barna kan løse. Vårt motto er fortsatt at barna skal lære gjennom å leke. Derfor vil ikke kursene være i form av tradisjonell klasseromsundervisning, men snarere ulike aktiviteter som skal være morsomme og lærerike samtidig. Vi håper og tror at dette vil fungere godt, men gjør selvfølgelig endringer underveis dersom vi ser at det er hensiktsmessig. På 2. trinn kommer vi i år til å tilby tilsvarende aktiviteter på planen som i fjor, fordi vi så at denne organiseringen var populær. I tillegg kommer vi også på 2. trinn til å tilby enkeltstående kurs som barna kan melde seg på. I første omgang planlegger vi å gjennomføre et organisert sjakkurs i regi av en av våre ansatte som er sjakkspiller.  På 1. trinn vil timeplanen bli forholdsvis lik den som har vært tidligere, det vil si at kategoriene på timeplanen (gym, småkokker, osv) forblir omtrent de samme, men innholdet vil selvfølgelig variere fra uke til uke. Vi har erfart at denne typen ukeplan fungerer svært godt på 1. trinn. I tråd med føringer fra Kunnskapsdepartementet er vi opptatt av å legge til rette for en glidende overgang fra barnehage til skole, der vi balanserer mellom det lekpregede og det lærende. Vi ønsker å ta vare på barnehagetradisjonene samtidig som elevene loses over i mer skolepregede aktiviteter.

På 4. trinn kommer vi, i tillegg til kursrekker, å ha aktiviteten pedpad, der barna får løse ulike pedagogiske oppgaver på ipad. Dette kan være med på å motivere til læring, og å øke digital kompetanse, som er en av de grunnleggende ferdighetene i læreplanen. Pedpad vil foregå i forbindelse med "superfredag", og det kommer derfor ikke til å bli pedpad hver uke. Fredag 7. september starter vi AKS-skatekurs for 4. trinn. Et kurs vi også kommer til å tilby flere trinn etter jul dersom vi fortsatt har bemanning til dette. Utdanningsetaten og AKS organiserer også kodekurs for alle 4. trinnselever, uavhengig av om man går på AKS eller ikke. Mer informasjon om dette kommer snart. I tillegg vil vi selvfølgelig ha andre ukeplanaktiviteter, som gym, forsk, mat og helse og forming, som også bidrar til barnas faglige utvikling.

Tekst-svarene.

I den siste delen av undersøkelsen kunne dere skrive svar på spørsmålene i form av tekst. De første som svarte på undersøkelsen fikk dessverre ikke denne delen til å fungere som den skulle. Vi meldte raskt ifra til Varde Hartmark som sto som ansvarlig for utforming og gjennomføring. De fikk rettet opp i feilen, slik av vi sitter igjen med mange svar fra dere på denne delen.

I ett tekstspørsmål ble dere bedt om å løfte frem det dere er mest fornøyde med her på AKS. Det flest skriver de er fornøyde med er de ansatte. Her er noen eksempler på svar:

"Barna virker å trives godt og er trygge på de voksne som jobber i Aks Vinderen. Det er lett å komme i kontakt med Aks ift beskjeder. Aks er hjelpsomme og imøtekommende."

"Varme og hyggelige ansatte som barna er glade i."

"Jeg liker at de har folk med bredde med tanke på utdanning, etnisitet, alder, humør og kjønn. Synes også det er veldig bra at de ansatte møter foreldrene med et smil og tar imot mitt barn på en god måte, som får [han/henne] til å føle seg trygg, ivaretatt og sett."

"Veldig hyggelige, dyktige og omsorgsfulle alle som jobber på Aks."

Andre ting som mange trekker frem som særlig bra ved AKS er aktivitetene forsk, mat og helse og leksehjelp, og disse aktivitetene har vi også i år. 2. - 4. trinn får tilbud om forsk, 1. og 3. trinn får mat og helse, mens alle trinn får leksehjelp. En del ønsker seg mer leksehjelp. Foreløpig har vi satt leksehjelp til to ganger i uken, som før sommeren. Grunnen til at vi ikke har økt antall dager med leksehjelp er at vi ønsker å få til en balanse mellom lekser og andre typer aktiviteter. Dersom en klasse for eksempel slutter 1415, er det ikke mulig å starte andre typer aktiviteter før 1515, dersom vi skal gjennomføre både leksehjelp og spising. Det fører til at det blir knapt med tid til andre aktiviteter. Vi samarbeider med lærerne når det gjelder gjennomføringen av leksehjelpen, og kan evt. gjøre endringer underveis dersom det er et faglig ønske om det.

I det andre tekstspørsmålet kunne dere skrive hva dere synes kan bli bedre. En del peker på at maten som serveres på kafe har forbedringspotensial. Derfor ønsker vi å forklare litt rundt dette. AKS sitt kjøkken har forholdsvis begrenset areal, det er et lite kjøkken, noe som begrenser hva som er fysisk mulig å lage. Undertegnede har vært i kontakt med mattilsynet for å undersøke muligheter og begrensninger. Vi har ikke anledning til å servere såkalt "lett fordervelig mat", som fersk fisk og ferskt kjøtt, på grunn av oppbevaringsplass og tilberedningplass. Vi serverer mat til ca. 260 barn hver uke, som fra før krever betydelig oppbevarings- og tilberedningsareal. I tillegg utgjør kost-delen av foreldrebetalingen pr. måned kun 51 kr, det vil si 12,75 kroner per elev hver kafe. Dette betyr at vi allerede må gå over budsjettet fordi det ikke i praksis er gjennomførbart å servere mat til under 13 kroner. Vi forsøker å gjøre det vi kan for å variere det vi serverer, og satser på å øke antall ganger vi serverer fisk i løpet av året, selv om denne er halvfabrikata, det vil si frysevare. I tillegg har det kommet noen matforslag fra medlemmer i FAU, for eksempel grønnsakstaco og grønnsakspita, som vi med suksess har inkludert i menyen. I tillegg får barna servert frukt under hver spising på dager det ikke er kafe. Et av våre mål med kafe er at det skal være en hyggelig arena der vi jobber med bordskikk (tusen takk/vær så snill, vi sender hverandre mat hvis noen spør pent, si takk for maten, rydde opp etter seg, osv. ), i tillegg til at barna skal få noe å spise, som de synes er godt og som vi har praktiske muligheter til å lage.

Den andre tendensen som en del skriver om er et ønske om større bredde i aktivitetstilbudet. Dette er en av grunnene til at vi har satt inn kurs-rekker for 3.-4. trinn der innholdet byttes ut periodevis. Vi håper at vi på den måten kan øke bredden i tilbudet og "treffe" enda flere barn i det de ønsker å være med på.

Sammenligningsgrunnlag.

På grunn av svært lav svarprosent ved forrige undersøkelse, er det ikke mulig å hente ut representative og tolkbare data ut fra dette materialet. Kun 8 % av mulige respondenter svarte på den forrige brukerundersøkelsen bestilt av Utdanningsetaten. Som en følge av dette lagde vi da en egen undersøkelse der vi brukte enkelte av de samme spørsmålene, samt andre spørsmål som vi og FAU ønsket å ha med. Dette ga oss gode indikasjoner på hva dere syntes vi var gode- og mindre god på, og var verdifullt for oss. Imidlertid er det ikke statistisk mulig å sammenligne vår egen undersøkelse og den nye undersøkelsen fordi datamaterialet ble hentet ut med ulike metoder, samt at spørsmålsstillingene ikke var identiske. Vi kan derfor ikke sammenligne den forrige undersøkelsen med den nyeste. Neste gang det gjennomføres en tilsvarende undersøkelse kan vi imidlertid se utviklingen i de ulike kategoriene, gitt at den neste undersøkelsen har så høy svarprosent at den blir representativ.